Autortiesības

Saturs un informācija, kas pieejama www.alandeko.com (tajā skaitā preču zīmes, logotipi, teksti, grafiskas zīmes, pogu ikonas, attēli, izkārtojums u.c.) ir ALANDEKO īpašums, to aizsargā Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi un Eiropas Savienību direktīvas, kas regulē autortiesību, intelektuālā īpašumu aizsardzību un preču zīmju izmantošanu (Patentu likums; Autortiesību likums; Dizainparaugu likums; Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”; Konkurences likums; Zinātniskās darbības likums u.c.). Bez skaidras rakstiskas ALANDEKO atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

ALANDEKO neuzņemas nekādu atbildību par informāciju, ko Lietotājs izvietojis Portālā. Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju, ko izvieto Portālā.